Slutföra gymnasiestudier i Sverige efter att ha gått i skola utomlands

För att du ska få stor nytta som möjligt av dina utlandsstudier när du kommer till Sverige, är det några saker som du bör tänka på redan innan du åker utomlands eller kommer till Sverige.

Dina utlandsstudier ska inte vara till nackdel för dig vid återkomsten till en svensk gymnasieskola, men det kan medföra repetitionsarbete och inläsning av vissa kurser för att du ska kunna få ut ett examenbevis från ett nationellt program.

Behörighet

För att kunna gå i gymnasieskolan krävs det att du är behörig. Vilka regler som gäller för behörighet kan du läsa mer om här:

Antagningsregler till gymnasieskolan

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska

Om antalet platser till den gymnasieutbildning du sökt är begränsat måste ett urval bland de sökande göras. Urvalet görs i huvudsak på betygen från grundskolan. Om du har betyg från en utländsk skola kan dessa inte jämföras med svenska grundskolebetyg. Gymnasieskolan har dock skyldighet att sätta av ett begränsat antal platser för dem som kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Du som påbörjat studier har rätt att avsluta dem

Du som en gång har påbörjat studier på ett program i den svenska gymnasieskolan har rätt att fullfölja programmet. Rätten att fullfölja utbildningen gäller dock endast efter ett års studieuppehåll för studier utomlands.

Tillgodoräknande

Oavsett om du bott en längre eller kortare tid utomlands och gått i skolan där, får du räkna med att göra vissa kompletteringar för att efter hemkomsten få ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan. Eftersom gymnasieskolan består av kurser, är det kurser som kan komma ifråga för tillgodoräknade. Man kan inte med automatik få ett helt läsår tillgodoräknat. Bestämmelsen om tillgodoräknande ser enligt gymnasieförordningen ut så här:

En elev som inte följt undervisningen i en kurs får, utan att eleven går igenom prövning, av rektorn ges betyget E på kursen, om

  1. det av betyg, intyg eller liknande framgår att eleven genom studier i utlandet eller på annat sätt förvärvat sådana kunskaper som behövs för betyget E, och
  2. kursen anordnas av skolan

Genom ett tillgodoräknande kan du alltså få betyget E på kurser. Det är rektorn på den gymnasieskola som du kommer till i Sverige som ska bedöma om du kan ges betyget E på kurserna.

Om du söker till högskola är det med ditt jämförelsetal som du konkurrerar om utbildningsplatserna. Om du väljer att nöja dig med betyget E, har du möjlighet att göra högskoleprovet för att skaffa dig ytterligare ett konkurrensmedel.

Prövning

Du har också rätt att gå igenom prövning på din skola i alla kurser som ingår i din individuella studieplan som läggs upp för dig. Då har du möjlighet att få betyget A-E på kursen. Under gymnasietiden har du dock bara rätt att göra prövning om du inte har betyg på kursen eller har fått betyget F på den. Om rektor utifrån dina betyg, intyg m.m. bedömer att du kan ges betyget E på en kurs, bör du alltså innan betyget E sätts bestämma dig för om du siktar på ett högre betyg än E och i så fall gå igenom prövning istället.

Även om du inte går igenom en gymnasieutbildning i Sverige som elev, kan du skaffa dig ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan genom att gå igenom prövning i kurser som sammantagna utgör ett nationellt program.

För att få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan som uppfyller vissa villkor eller ha ett motsvarande examensbevis från en utländsk utbildning. Om du slutför dina gymnasiala studier på komvux, kan du få grundläggande behörighet med ett examensbevis eller ett samlat betygsdokument som uppfyller vissa villkor.

Läs mer om förkunskaper för att studera på högskolan

Utbytesstudent ett år

Oavsett om du åker utomlands direkt efter avslutade studier i grundskolan eller senare under gymnasietiden, bör du prata med rektorn eller studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola om dina planer. Först bör ni komma fram till syftet med ditt utlandsår. Du kan se det som en viktig period för personlig utveckling men också ha ambitionen att plugga hårt. Beroende på hur utlandsstudierna ser ut, kan du ha olika möjligheter att få tillgodoräkna dig olika kurser. Den bedömningen görs när du kommer tillbaka, men det hindrar inte att du tar reda på vilka kurser som du skulle kunna tillgodoräkna dig vid återkomsten redan innan. Det är bra om du har en plan för hur du skall kunna fullgöra det nationella program i den svenska gymnasieskolan som du kanske en gång valt.

När du kommer tillbaka till din gymnasieskola, bör du snarast återuppta diskussionen med din rektor eller studie- och yrkesvägledare.

För att kunna diskutera med din skola är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om den utländska utbildningen innan du åker. Hur ser skolsystemet ut? Hur ser betygssystemet ut? Universitets- och Högskolerådet (UHR) kan bistå med viss information, men undersök först om din gymnasieskola har information. Universitets- och högskolerådet (UHR) kan också vara till hjälp när det gäller att värdera olika länders utbildningar. Om du åker med en organisation, undersök om den kan vara behjälplig med viktig information.

Innan du lämnar din utländska skola bör du ha skriftlig dokumentation över de kurser som kan bli aktuella för tillgodoräknande. Kursplaner och uppgift om kursernas omfattning är viktig information, liksom betyg och intyg från lärare.

Du som återvänder från en studieperiod utomlands bör fundera över om du nöjer dig med ett tillgodoräknande och få betyget E.

Bo utomlands en längre tid

Du och din familj kanske planerar att bo en del av din studietid utomlands. Om du har påbörjat förberedelserna för en IB-examen utomlands kan du fortsätta på en IB-skola i Sverige. I Sverige finns ca 30 skolor som erbjuder ett IB-program.

Läs mer om IB- International Baccalaureate

Om du ska slutföra gymnasiestudierna i Sverige, kan det underlätta återflytten till Sverige om du och din familj kontaktar en gymnasieskola redan innan ni flyttar utomlands för att förbereda dig så väl som möjligt inför återkomsten. Om du bor länge utomlands bör du vara särskilt noga med att skaffa dig kunskaper i svenska genom att exempelvis läsa svenska vid en svensk utlandsskola, distansstudier eller annan kompletterande svensk undervisning. Se dessutom till att du får dessa studier i svenska dokumenterade.

För att underlätta bedömningen av vilka kunskaper du skaffat dig utomlands, bör din utbildning från utlandet vara mycket väl dokumenterad. Kursplaner, uppgifter om kursernas omfattning, betyg, bedömningar och intyg från undervisande lärare är av värde när rektor på den svenska gymnasieskolan ska bedöma om du kan ges betyget E i motsvarande svenska kurser.

Dina utlandsstudier ska inte vara till nackdel för dig vid återkomsten till en svensk gymnasieskola, men det kan medföra repetitionsarbete och inläsning av vissa kurser för att du ska kunna få ut ett examenbevis från ett nationellt program. Du bör också notera att rektor bara kan ge dig betyget E vid tillgodoräknande. Om du siktar på ett högre betyg ska du inte göra ett tillgodoräknande utan istället genomgå prövning och få det betyg du presterar vid prövningstillfället.

Se även:
Svensk utbildning i utlandet

Senast granskad: 2018-04-11
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se