Förklaringar och definitioner

Här kan du läsa mer om statistiken som visar vad eleverna gör efter de olika gymnasieprogrammen.

Uppgifter avser ungdomar som avslutat gymnasiestudier med examen läsår 2013/14. Statistiken gäller ungdomars verksamhet kalenderår 2015. Statistiken avser det program som ungdomarna fick examen från. I redovisningen summeras vissa andelar inte till 100 på grund av avrundningar.

Etableringsstatus

Individernas etableringsstatus är årsbaserad och totalräknad. Variabeln klassificeras i sex olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor, t.ex. inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet, sysselsättningsregistret på SCB och Arbetsförmedlingens sökanderegister. Observera att uppgifter baserade på färre än 5 ungdomar redovisas inte.

Kategoriseringen av etableringsstatus sker enligt följande (inkomstgränser gäller för verksamhetsåret 2015):

Etablerad ställning på arbetsmarknaden

Arbetsinkomst på minst 187 100 kr, sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november månad 2015), inga händelser som indikerar arbetslöshet och inga händelser som indikerar arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning.

Osäker ställning på arbetsmarknaden

Arbetsinkomst på minst 158 300 kr och upp till 187 100 kr. Vid inkomst av aktiv näringsverksamhet gäller ingen nedre inkomstgräns. Inte klassificerad som studerande.

Eller:

Arbetsinkomst på minst 187 100 kr och under året förekomst av arbetslöshet (hel- eller deltid), arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller inte klassificerad som sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition. Inte klassificerad som studerande.

Svag ställning på arbetsmarknaden

Arbetsinkomst upp till 158 300 kr. Inte klassificerad som studerande.

Eller:

Arbetsinkomst på minst 158 300 kr och under året förekomst av heltidsarbetslöshet/ arbetsmarknadspolitiska åtgärder som överstiger 274 dagar. Inte klassificerad som studerande.

Högskolestudier

Registrerad på högskolans grundutbildning vårterminen eller höstterminen 2015 och erhållit någon form av studie ersättning samma år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden.

Övriga studier

Erhållit någon form av studieersättning under 2015. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden eller högskolestuderande.

Varken arbete eller studier

Avsaknad av arbetsinkomst aktuellt år. Inte klassificerad som studerande.

Yrke

Uppgifter om yrke redovisas bara för ungdomar som är klassificerade som att ha en etablerad eller osäker ställning på arbetsmarknaden år 2015. Yrkesuppgifterna kommer från yrkesregistret vid SCB. Redovisningen är på 3-siffernivå, s.k. yrkesgrupper, enligt nomenklaturen

Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). En uppdaterad yrkesklassificering, SSYK 2012 infördes från och med 2014. Det innebär att det inte går att göra jämförelser med tidigare årgångar som är klassificerade enligt den tidigare yrkesklassificering (SSYK 96). Observera att uppgifter baserade på färre än 3 ungdomar redovisas inte. Kategorin Övrigt innehåller diverse yrkeskategorier som innehåller färre än 3 individer.

Ungefär 75 procent av dem med anknytning till arbete har en uppgift i yrkesregistret för 2015. De saknade upp gifterna har hanterats som ett svarsbortfall i en post

enkät eller en intervjuundersökning. Ett uppräkningsförfarande, kalibrering, som utnyttjar hjälpinformation från register har använts för att reducera den skevhet som bortfallet kan ge upphov till. Den hjälpinformation som har använts är program i kombination med kön samt näringsgren och ovan nämnda variabeln etableringsstatus. Den uppräkningsvikt som fås från kalibreringen gör att en ”svarande” person dels representerar sig själv och dels en del av bortfallet av yrkesuppgifter för andra personer med samma kön, utbildning, näringsgren och etablerings-status. Uppgifter om yrke är därför behäftad med viss osäkerhet. Eftersom det kan finnas flera yrken där samma antal ungdomar arbetar kan det vara så att alla yrken inte tas med i redovisningen över de vanligaste yrkena trots att de har samma andel som ett yrke som redovisas.

Högskoleämne

Uppgifter om ämnesområde på högskola redovisas bara för ungdomar som är klassificerade som högskolestuderande år 2015 (se definition ovan). Högskoleämnesområde redovisas enligt SUN inriktning, svensk utbildningsnomenklatur, en standard för klassificering av enskilda utbildningar. Uppgifterna hämtas ursprungligen från högskoleregistret. Observera att uppgifter baserade på färre än 5 ungdomar redovisas inte. Kategorin Övrigt innehåller uppgifter för olika högskoleämneskategorier som baseras på färre än 5 individer.

Senast granskad: 2018-03-06
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se